Các cấu trúc hữu ích giúp bạn đạt được 7.5 trong IELTS Writing

Một trong những sai lầm lớn nhất của các bạn thi IELTS hiện nay hay mắc phải trong phần thi Writing là cố gắng viết câu quá phức tạp, mà kết quả là lỗi ngữ pháp và “phá hoại” điểm số IELTS của mình

Có thể bạn quan tâm:

ngữ pháp ielts

Do đó, việc biết cách tận dụng tốt các cấu trúc phức tạp trong phần bài luận IELTS Writing Task 2 là kỹ năng thiết yếu có thể tạo ra sư khác biệt giữa việc các bạn có xứng đáng được nhận thêm điểm hay không. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc chúng ta có thể sử dụng những câu phức tạp trong phần writing khác với việc là việc cố gắng làm tất cả những câu đó trở nên phức tạp. Câu phức tạp đó có thể là câu điều kiện, câu ghép, mệnh đềquan hệ, mệnh đề phụ.

13 cấu trúc ngữ pháp hữu ích dưới đây sẽ là vũ khí lợi hại bạn cần phải trang bị để “boost” điểm IELTS của mình lên cao

STT

Cấu trúc

Ví dụ

1 When Subject+Verb+Object, Subject 1 +Verb 1 + Object 1

When a language dies out, a whole way of life disappears with it. 
2 While Subject+Verb+Object, Subject 1 +Verb 1 + Object 1 While some students drop out after a few years studying, others finish academic courses with poor degrees.
3 Subject+Verb+Object, resulting in an increase/a decrease in + the number of sth/the demand for sth Many people in the countryside migrate into big cities, resulting in an increase in the demands for accommodation, food and services in urban areas.
4 Subject+Verb+Object, giving rise to sth Advertisements give people more choices on what they want to buy, giving rise to the consumer society
5 By doing sth, Subject+Verb+Object By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviours.
6 Subject+Verb+Object, and/but/so + Subject 1 +Verb 1 + Object 1
7 Subject+Verb+Object, and this will +Verb+Object. The use of private cars is increasing in Hanoi, and this puts a strain on its infrastructure.
8 Instead of + Verb-ing + Object, Subject+Verb+Object. Instead of driving cars, people should use public transport.
9 Subject+Verb+Object. This allows/urges/encourage sth/sb to do sth (This will discourage sb from doing sth). The utilisation of cheap labour helps companies to reduce the production cost. This encourages business expansion. 
10 Compared to those who +Subject+Verb+Object, Subject+Verb+Object Compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities.
11 If Subject+Verb+Object, Subject+Verb+Object If air travel is restricted, people would opt for other means of transport such as buses and cars.
12 Subject + Verb + Object [that Subject 1 + Verb 1 + Object 1], because Subject 2 + Verb 2 + Object 2 I partly disagree with the idea that advertising has negatively influenced our life, because I recognize several benefits it brings to society.
13 When Subject+Verb+Object, Subject 1 + Verb 1 + Object 1, Verb-ing + Object. When the government pays for tuition fees, the constraint of finance is removed, encouraging a greater number of students to attend academic courses

Mình hy vọng bài viết này có thể giúp bạn đáp ứng các tiêu chí chấm điểm cho các câu phức tạp.

Khi các bạn đang thực hành viết câu hỏi IELTS hãy cố gắng nghĩ về những gì bạn muốn nói trong các câu đơn giản và sau đó suy nghĩ về cách thức chuyển sang các câu phức tạp. Sau khi các bạn thấy mình đã thực hành đủ thì việc viết câu phức tạp sẽ trở thành một điều tự nhiên để và văn bản của các bạn sẽ thực sự được cải thiện.

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được những bài tập IELTS speaking part 1, IELTS speaking part 2, tips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You can see who we've worked with near you that you might know for a reference by browsing our hierarchical portfolio directory below. For education english, cities we serve include There was an error with contacting the service. Please check your Best Local SEO Tools settings like the state *full name* and city name. Some cities may cause bugs because they are not in our database. If that is the case -- please try a different city (center of service area).,