Sách IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills là sách được thiết kế 1 cách dễ tiếp thu nhất cho tất cả những người muốn đạt được 6.5 hoặc cao hơn trong phần thi nói (Speaking) và nghe (Listening).