Cuốn sách The McGraw Hill Handbook of English Grammar and Usage được viết bởi Mark Lester và Larry Beason, được xuất bản vào ngày 20 tháng 10 năm 2004 và được tái bản vào 21 tháng 8 năm 2012